Member


--- Professor ---

     < Prof. Naoki Hayakawa>

     

     < Associate Prof. Hiroki Kojima>


--- Secretary ---

 Hiroko Oshio / Akiko Ouchi

--- Doctor D3 ---

Rachmawati

--- Doctor D2 ---

Yuya Nagaki / Naoki Kita

--- Doctor D1 ---

Ryota Konagi

--- Master M2 ---

Takumu Kato / Hirotaka Kamada / Masaki Murakami / Ryohei Watarai

--- Master M1 ---

Hideaki Kato / Taichi Kawarabayashi / Takuma Sugiura / Kyohei Hayashi

--- Bachelor B4 ---

Shota Shimizu / Ryoji Sugimoto / Naoki Nakazawa / Daisuke Nishizawa