Member


--- Professor ---

     < Prof. Naoki Hayakawa>

     

     < Associate Prof. Hiroki Kojima>


--- Secretary ---

 Kanae Yamada

--- Doctor D1 ---

Hisashi Morooka / Takehumi Kaji / Masashi Kotari

--- Master M2 ---


 Kazuya Ikuta / Ryota Oishi / Kazuki Sugino / Masashi Noda

--- Master M1 ---

 Kenta Ochiai / Shou Kato / Yuki Daicho / Masataka Mimbu / Yu Zengqiang

--- Bachelor B4 ---

Ryudai Asano / Atsuhiro Izu / Shunjiro Oki / Hiroki Yamagami

--- Bachelor B3 ---

Huminori Kondo