Member


--- Professor ---

     < Prof. Naoki Hayakawa>

     

     < Associate Prof. Hiroki Kojima>


--- Secretary ---

 Kanae Yamada

--- Doctor D2 ---

Hisashi Morooka / Takehumi Kaji

--- Doctor D1 ---

Masashi Kotari

--- Master M2 ---


Kenta Ochiai / Shou Kato / Yuki Daicho / Masataka Mimbu / Yu Zengqiang

--- Master M1 ---

 Ryuta Asano / Atsuhiro Izu / Shunjiro Oki / Fuminori Kondo / Ayunari Nishida / Hiroki Yamakami

--- Bachelor B4 ---

Yusaku Torimae / Naotomo Takahashi / Ryohei Hayashi / Yuji Mori